Naučni radovi

Uputstvo za dostavljanje izvoda radova

Primer izvoda rada može se preuzeti primer izvoda rada.
 • Izvodi radova moraju biti na engleskom jeziku.
 • Izvodi radova se dostavljaju isključivo elektronski, putem sajta Kongresa (online). Izvodi radova koji su poslati poštom ili faksom neće biti prihvaćeni.
 • Rok za dostavljanje izvoda radova je 1. maj 2014.
 • Jedan registrovani učesnik može da prezentuje najviše dva rada na Kongresu.

Uputstvo za dostavljanje celih radova

 • Uputstvo za autore i primer rada možete preuzeti ovde:
  Uputstvo za autore
  Primer rada
 • Rok za dostavljanje celih radova je 15. avgust 2014. Radove dostaviti na e-mail foodtech@fins.uns.ac.rs.
 • Recenzirani celi radovi će biti objavljeni u Zborniku radova u elektronskom obliku (na CD-u).

Prezentacija pristiglih izvoda i radova

 • Ako ste se odlučili za POSTER-prezentaciju vašeg rada, pripremite poster veličine 70x100 cm, portret (uspravni poster).

Jezik kongresa

 • Službeni jezik kongresa je engleski. Engleski će se koristiti za sve štampane materijale, prezentacije i diskusije.

Teme Kongresa

Naučnici, istraživači, preduzetnici iz prehrambene industrije i proizvođači opreme su pozvani da prezentuju svoja naučna dostignuća i potencijale na Kongresnim sesijama. Program Kongresa će biti fokusiran na sledeće teme:

1. Tehnologija hranei hrane za životinje, procesno inženjerstvo
2. Nove tehnike u analizi hrane i hrane za životinje
3. Funkcionalna hrana i hrana za životinje, ishrana i zdravlje
4. Kvalitet i bezbednost prehrambenih sirovina, sastojaka i aditiva
5. Organska hrana, hrana sa oznakom geografskog porekla i tradicionalna hrana
6. Pakovanje i održivost proizvoda
7. Senzorna analiza hrane, ponašanje potrošača
8. Biotehnologija i novi bio-proizvodi
9. Iskorišćenje sporednih proizvoda prehrambene industrije
10. Inovacije, edukacija i prenos znanja